Slovníček pojmů
Slovníček základních pojmů k problematice nízkého a středního lesa. Přidávat a definovat nové pojmy mohou pouze registrovaní (přihlášení) uživatelé na tomto serveru.
K zobrazení položek slovníku můžete použít vyhledávání.

začíná na obsahuje přesný výraz

Přidat výraz

Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


P
Ve slovníku existuje 10 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
pařezina
Autor: V. Hurt
V širším smyslu se jedná o les nízký nebo výmladkový. Polanský (1956) uvádí, že za pařezinu je správně nutno považovat jen porost obnovený pouze jedinci vegetativního původu.
 
pařezina s výstavky
Autor: V. Hurt
Jedná se pak o tzv. výmladkový les s výstavky. Rozdíl mezi ním a lesem středním je ve stejnověkosti výstavkového patra u lesa nízkého. Podle Polanského (1956) je nutno ještě pro lepší využití přírůstu v pařezinách uplatňovat podrostní způsob obnovy, kde je využíváno různé doby zralosti jednotlivých stromů.
 
produktivnost pařezin
Autor: V. Hurt
Je dána již vlastním zaměřením pařeziny. Porovnáváme-li produktivnost pařezin ve srovnání s lesem vysokým (dříve vysokokmenným), je nutno vzít za základ porovnání sortimenty, které jsou získávány při jejich obhospodařování. Je samozřejmé, že pařeziny, které např. poskytují proutí (prutníky), jsou produktivní, jelikož jiné tvary lesa než prutníky výtěž prutů neposkytují (Polanský a kol. 1956). Podobně tak tomu je i u pařezin zaměřených na produkci viničních kůlů, tříslové kůry apod.
 
prutníky
Autor: V. Hurt
Jedná se o porost zaměřený na pěstování proutí k množení vrb nebo ke košíkářským účelům. V případě prutníků se zaměřujeme na produkci proutí pro košíkářské použití. Dříve byly prutníky využívány také k produkci krmné píce nebo pro technické využití (Kolektiv 1960).
 
převod na les nízký nebo střední
Autor: V. Hurt

Nízký a střední les jsou historicky ověřenými a zároveň tradičními hospodářskými tvary lesa. Jejich ústup se dá datovat do období nedostatku užitkového dříví a zároveň rozvoje těžby a počátku využívání fosilních paliv. Vývoj posledních let však ukazuje, že produkce palivového dříví může být životaschopnou alternativou hospodaření, a že hodnotová produkce středního lesa může být srovnatelná s hodnotovou produkcí lesa vysokého i při současném poměru cen sortimentů. Svědčí o tom nejen zahraniční zkušenosti, ale také stálý vzestup cen palivového dříví. Ideální je podle Polanského (1956) na hospodářský tvar nízkého nebo středního lesa převádět porosty starších nepravých kmenovin. Mezi další důvody je možné jmenovat možnost získání kvalitního habrového dříví na papírenské účely, produkci palivového dříví, alternativní pěstování založené na historických vazbách, podpora biodiverzity, podpora a zlepšení pozitivních účinků v ochranných lesích.

Výhody (+) a nevýhody (-) nízkého a středního lesa:

+ vyrovnanost hospoda­ření + nízké náklady na ob­novu + nižší náklady na vý­chovu + bezpečnost produkce

- legislativní problémy - omezené spektrum dřevin - pouze nižší a střední polohy

 
převod na les vysoký
Autor: V. Hurt
Hlavním důvodem převodu lesa nízkého nebo středního na les vysoký byla potřeba zvýšit produkci kvalitního užitkového dříví a neustále se snižující poptávka po palivovém dříví, které bylo v průběhu vývoje lidské společnosti postupně nahrazováno energeticky účinnějšími a pro spotřebitele relativně dostupnějšími surovinami.
 
převod na nepravý les střední (sdružený)
Autor: V. Hurt
Nejlépe vznikne nepravý les střední z nepravé kmenoviny. Polanský a kol. (1956) uvádí postup převodu na nepravý střední les pomocí třífázových pruhových sečí s ponecháním výstavků. V první etapě navrhuje uvolnit vybrané výstavky na prvním pruhu. V druhé etapě uvolní výstavky na druhém pruhu a na prvním uvolnění zesílí. Ve třetí se uvolní výstavky na pruhu třetím, zesílí uvolnění na pruhu druhém a na zbývajícím pruhu se dokácí zbytek stromů kromě plánovaných výstavků.
 
převod nepřímý
Autor: J. Kadavý
Nepřímý převod využívá stávajícího výmladkového porostu k vytvoření porostu lesa vysokého (středního).
 
převod přímý
Autor: J. Kadavý
Přímý převod se uskutečňuje vytěžením výmladkového lesa holosečným způsobem a nový porost se založí sadbou nebo síjí.
 
převod tvaru lesa
Autor: V. Hurt
Převod tvaru lesa je záměrná změna tvaru lesa na jiný, která se uskutečňuje souborem pěstebních a jiných lesohospodářských opatření. V minulosti byly nejobvyklejší převody lesa nízkého na les vysoký. Uskutečňovaly se buď jako převod přímý, tj. umělou výsadbou po jednorázovém smýcení výmladkového porostu nebo jako převod nepřímý, při kterém se po dobu převodu využívá ekologických účinků převáděného porostu. Nový porost se pak vytváří kombinovanou obnovou (převod obnovou), podporou semenných jedinců a jakostních výmladkových jedinců (převod výchovou, předržením) nebo přes dočasný střední (sdružený) les. Možný, avšak neobvyklý, je opačný převod lesa vysokého na les nízký.
 


Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


Glossary V2.0
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0