Main Articles
Metodika založení a popis vzorových objektů porostů v převodu na les nízký a střední v ČR Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 12 September 2011
There are no translations available

V rámci projektu NAZV (Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa, projekt MZE ČR na léta 2007 - 2011, projekt NaSL) byly v roce 2008 založeny na území ČR vzorové objekty porostů, s cílem jejich postupného převodu na les nízký a střední. Smyslem jejich založení bylo vytvořit kvalitní výchozí okamžik pro jejich dlouhodobé sledování, s cílem odpovědět na základní cíl projektu. Tím je především poskytnout vlastníkovi lesního majetku, odbornému lesnímu hospodáři a státní správě fundovaný podklad pro alternativní způsob hospodaření, při němž budou moci lépe prosperovat v souladu s udržením biodiverzity a podpořením ostatních funkcí lesa. 
 
Popis jednotlivých vzorových objektů porostů v převodu na nízký a střední les, které byly v rámci tohoto projektu na území ČR založeny je základem předkládané monografie.
 
Dokument je volně ke stažení 

Be first to comment this article | Views: 11361

Last Updated ( Wednesday, 14 September 2011 )
 
Metodika založení a popis výzkumných ploch nízkého a středního lesa projektu TARMAG Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 12 September 2011
There are no translations available

Přinášíme tímto metodický materiál, který byl v nedávné době zpracován částí řešitelského kolektivu projektu NaSL. Materiál se zabývá problematikou založení výzkumných ploch nízkého a středního lesa na území Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny (projekt TARMAG). Dokument je zaměřen na charakterizování výzkumných ploch, specifikuje jejich způsob založení, velikosti a samotné členění na jednotlivé varianty. Detailně se věnuje jak plochám, které slouží k vytvoření nízkého lesa, tak i těm, které jsou určeny k dlouhodobému převodu na les střední.

Plochy projektu TARMAG byly založeny s cílem vytvořit - pokud možno co nejdříve - podmínky "světlého" lesa tak, aby ostatní členové širokého řešitelského kolektivu mohli sledovat vzájemné spolupůsobení tohoto tvaru lesa a vybraných druhů organismů. Smyslem a hlavním cílem projektu TARMAG je hledat odpovědi na otázky biodiverzity a managementu ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích na stanovištích soustavy NATURA 2000.

Kniha je napsána v anglickém jazyce a její originální název je  "Biodiversity and Target Management of Endangered and Protected Species in Coppices and Coppices-With-Standards Included in System of NATURA 2000 (Methodology of Establishment of Experimental Research Plots in the Conversion to Coppice and Coppice-with-Standards and their Description)".

Dokument je volně ke stažení.

Be first to comment this article | Views: 10790

Last Updated ( Wednesday, 14 September 2011 )
 
Modelová schémata obhospodařování nízkých a středních lesů Print E-mail
Written by Robert Knott   
Tuesday, 08 February 2011
There are no translations available

V následujícím textu přinášíme v plném znění další příspěvek, který zazněl na konferenci "Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa " v Horce nad Moravou v roce 2010. Příspěvek představuje na časové ose základní hospodářské postupy uplatňované při pěstování nízkého a středního lesa i při převodech na tyto tvary za použití modelových schemat.

Be first to comment this article | Views: 20447

Last Updated ( Tuesday, 08 February 2011 )
Read more...
 
Ekonomické aspekty hospodaření v lese nízkém a středním Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Tuesday, 08 February 2011
There are no translations available

Příspěvek je rozdělen do dvou částí. V první z nich se autor pokouší shrnout dostupné informace o ekonomice hospodaření ve středním (nízkém) lese a jejím srovnání s lesem vysokým v různých evropských zemích.
 
Konstatuje, že ve většině zdrojů byl těmito pracemi doložen nižší výnos středního (nízkého) lesa oproti lesu vysokému. V časovém trendu však lze vysledovat přibývající četnost prací dokladujících plnohodnotnost těchto tradičních hospodářských tvarů. Ve druhé části je provedena srovnávací analýza objemové a hrubé peněžní produkce nízkého a vysokého dubového lesa na první bonitní třídě (nejlepší stanoviště). Na základě dostupných dat autor na modelovém příkladu prokazuje až 1,4 krát vyšší hrubý výnos vysokého lesa oproti lesu nízkému. Dále zjišťuje, že při zachování cen ostatních sortimentů by cena paliva musela cca 2,4 krát stoupnout, aby se hrubý výnos z nízkého lesa srovnal s výnosem z lesa vysokého na tomto typu stanovišť.  
 

Be first to comment this article | Views: 19861

Last Updated ( Thursday, 17 February 2011 )
Read more...
 
Založení experimentální plochy nízkého a středního lesa TARMAG II (Soběšice) na ŠLP ML Křtiny Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 06 December 2010
There are no translations available

Prezentujeme popis a výsledky založení druhé výzkumné experimentální plochy projektu TARMAG. Plocha byla založena na přelomu let 2008/2009 a je situována na polesí Vranov Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Nachází se nedaleko obce Soběšice (okres Brno - město). Základním smyslem založení této plochy je simulovat vliv nízkého a středního lesa na biodiverzitu. Výsledky získané analýzou dat pořízených na výzkumné ploše mají přispět k řešení projektu MŽP ČR Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000. O založení a výsledcích z první obdobně zaměřené plochy jsme na tomto serveru již informovali.

Be first to comment this article | Views: 19368

Last Updated ( Thursday, 09 December 2010 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 1 - 9 of 71
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0