Účel webu Tisk E-mail

Na energetickém trhu dochází v současnosti ke zvyšování cen paliv (neobnovitelných zdrojů). Biomasa (palivové dříví, štěpka) se stává jedním z možných alternativních zdrojů energie. Již v současnosti se projevuje výrazný nárůst cen kvalitního palivového dříví. Produkce palivového dříví v lese by se proto mohla stát jedním z výrazných ekonomických stimulů lesního hospodářství, zejména drobných a středních vlastníků lesa.

108_0805_sTento způsob hospodaření byl v našich zemích tradičním a výraznou měrou ovlivnil druhové složení některých typů biocenóz. V důsledku potlačování tohoto tradičního způsobu hospodaření se lesy nízké a střední staly v naší krajině již "přírodními památkami". Znovuzavedení tvaru lesa nízkého a středního tak může vedle ekonomického přínosu znamenat i výrazné zvýšení biodiverzity v krajině. Do souladu tak mohou být uvedeny ekonomické zájmy vlastníka lesa s vytvářením podmínek s existencí rostlinných a živočišných druhů, vázaných na tento typ lesa. Neméně důležitým je efekt sociální podpořený posílením ekonomické soběstačnosti drobných vlastníků lesa, jež mohou při tomto způsobu hospodaření dosáhnout plynulejších výnosů. Při tradičním způsobu obhospodařování je zejména u menších lesních majetků patrná výrazná nevyrovnanost nákladů a výnosů v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Přechodem na alternativní způsob hospodaření je možno tento fakt výrazně eliminovat.

Očekávané přínosy:

  • zvýšení ekonomické soběstačnosti,
  • vyrovnání nákladových a výnosových položek hospodaření v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu,
  • vytvoření pomůcky v podobě webové aplikace umožňující vlastníkovi rozhodování o způsobu hospodaření na lesním majetku (tvar lesa),
  • komplexní dílo zahrnující biotechniku nízkého a středního lesa, hospodářsko - úpravnické podchycení včetně validních růstových tabulek nízkého lesa,
  • podklad pro příp. změnu legislativy v oblasti lesního hospodářství.
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0