Charakteristika vzorových objektů Tisk E-mail
V roce 2008 byly na území ČR založeny vzorové objekty (výzkumné plochy) projektu. Zájmem od samého počátku řešení bylo tyto plochy umístit:
  • do porostů, kde se historicky těmito tvary lesa hospodařilo (v současnosti se především jedná o tzv. nepravé kmenoviny),
  • v rámci lesních majetků tak, aby jejich výběr tento majetek pokud možno reprezentoval,
  • nejen do oblastí, kde se domníváme, že by znovuzavedení těchto tvarů lesa bylo ekonomicky přínosné a rentabilní,
  • do porostů jak věkově starších, tak i mladších,
  • tak, aby výhledově sloužily jako ukázka hospodaření v lese nízkém a v lese středním pro širokou lesnickou veřejnost.


Při výběru lokalit pro vzorové objekty bylo nutné zohlednit další kritéria, která ovlivnila definitivní rozhodnutí, kde byly objekty založeny. Nezbytným předpokladem pro samotné umístění objektů do lesních porostů byl souhlas vlastníka, případně správce daného majetku a samozřejmě jejich ochota ke vzájemné spolupráci na projektu.

Základní informaci o výzkumných plochách projektu přehledně prezentuje následující tabulka. V ní jsou uvedeny počty založených ploch podle jednotlivých tvarů lesa a jejich umístění v rámci typologických jednotek (edafických kategotií). Nedílnou součástí jsou pak i uvedené plochy, kterých námi vytýčené plochy v rámci konkrétních majetků nabývají.

objekty_800

OBR.: Založené výzkumné plochy projektu v rámci jednotlivých majetků

Vysvětlivky:

NL ..... nízký les
SL ..... střední les

 

 

 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0