Advertisement
Jakou plochu území našeho státu vlastně pokrývají nízké a střední lesy? - část II. dokončení Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Monday, 16 July 2007

Přinášíme dokončení článku, který si kladl za cíl odpovědět na otázku, jakou plochu na území našeho státu zaujímají nízké a střední lesy. V minulém příspěvku jsme se podívali trochu do historie vývoje těchto tvarů lesa. Bylo konstatováno, že v minulosti tyto tvary postupně ztrácely na významu (zmenšovaly svoji plochu). Jaká je však v současnosti jejich plocha? Na to se pokusíme odpovědět v tomto příspěvku.

Plocha nízkých a středních lesů v ČR

Vývoj plochy tvaru lesa nízkého a středního popisuje níže uvedená tabulka. Začněme pro pořádek nejdříve s lesem nízkým. Z této tabulky je patrné, že v roce 1990 dosahovala plocha tohoto tvaru 0,3% z porostní půdy ČR (cca 7 000ha). V současnosti je vykazovaná plocha přibližně stejně velká, tj. představuje 0,23% (cca 6 000ha). Mohli bychom konstatovat, že se nám tedy plocha nízkého lesa v podmínkách České republiky ustálila přibližně na 6 000ha. Zajímavý je však trend této veličiny. Přestože po roce 1990 dochází k jejímu propadu na hodnotu 3 – 4 000ha, zdá se, že k roku 2005 spatřujeme její opětovný nárůstu na již zmiňovaných 6 000ha. Jednoznačně konstatovat, zda se jedná o tzv. statistickou chybu a nebo o opravdový posun a tudíž zvětšení této veličiny není v tuto chvíli možné. Je samozřejmé, že na úsudek tohoto charakteru bychom měli vyčkat minimálně do doby, než budou k dispozici „čerstvější“ statistická data. Domníváme se však, že nejen z pohledu našeho projektu „Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření“ se jedná o velmi zajímavý posun!

Z tohoto pohledu je jistě i zajímavým posunem opětovné vykazování plochy lesa středního na území našeho státu. K tomuto dochází od roku 2000, kdy vykazovaná plocha tohoto tvaru lesa představuje cca 1 000ha (0,04%). 

 Pramen  Rok  Hospodářský tvar lesa - porostní půda
 les nízký
 les střední
 1 000 ha
 %  1 000 ha
 %
 Souhrnný lesní hospodářský plán
 1990  7  0,3  -  -
 1995  4  0,2  -  -
 2000  3  0,1  1  0,04
 2001  neuvedeno    neuvedeno  
 2002  4  0,1  1  0,04
 2003  4  0,2  1  0,04
 2004  4  0,2  1  0,04
 2005  6  0,23  1  0,04

 Pramen: ÚHÚL, In: Zelená zpráva 1994 – 2005

Již v minulém příspěvku jsme upozornili na skutečnost, že s daným tématem úzce souvisí problematika převodů lesa nízkého na les vysoký. Vývoj těchto převodů názorně dokumentuje níže uvedená tabulka. Na základě vývoje těchto dat je možné konstatovat, že plocha převodů se na území našeho státu ustálila přibližně na 0,1% z výměry porostní půdy. Od roku 2000 není, v nám dostupných údajích (Zprávy o stavu lesa a LH ČR) tato veličina uváděna vůbec. 

 Rok  Hospodářský tvar lesa
 nízký  nízký v převodu
 % výměry lesní půdy
 1990            0,3
 1995            0,2
 1996            0,1
 1997    -
 1998            0,1
 1999    -

 Pramen: ÚHÚL, In: Zelená zpráva 1994 – 2005

Zdá se, že můžeme odpověď na naši v úvodu položenou otázku zobecnit pravděpodobně tak, že podle výsledků publikovaných v tzv. Zelených zprávách představuje v současnosti plocha lesa nízkého asi 6 000ha a lesa středního necelých 1 000ha. Zajímavý je zajisté pozitivní posun v trendu publikovaných dat, neboť jak bylo konstatováno, zdá se, že postupný pokles vykazovaných ploch se zastavil a co víc, v případě lesa nízkého byla poprvé vykázána plocha, která je vyšší než v letech předchozích. Pozitivní se z tohoto pohledu jeví i opětovné vykazování plochy lesa středního na území našeho státu.

Velmi zajímavé se v této souvislosti zdají především informace, které vyplynuly z nedávno uskutečněné Národní inventarizace lesů ČR (NIL, 2001-2004). Na základě těchto výsledků je pak možné konstatovat, že to s nízkými a středními lesy na území našeho státu není až tak špatné! Z níže uvedené tabulky vyplývá, že plocha lesa nízkého by mohla být přibližně 3x větší, neboť vykazovaná plocha tohoto tvaru lesa představuje podle tohoto zdroje téměř 20 000ha! Neméně zajímavě konfrontačním je pak údaj o ploše lesa středního. U tohoto tvaru lesa je tento údaj téměř 51x větší než je údaj uváděný ve Zprávách o stavu lesa a LH ČR a pohybuje se okolo 51 000ha!

 Pramen  Rok  Hospodářský tvar lesa - porostní půda
 les nízký
 les střední
 1 000 ha
 %  1 000 ha
 %
 Souhrnný lesní hospodářský plán
 2005  6 0,23   1  0,04
 Národní inventarizace lesů ČR
 2001 - 4
 20 0,7  51  1,9 

 

Jak si vysvětlit rozpor ve výše uvedených faktech? Jak je možné, že jeden zdroj uvádí tak odlišné údaje od zdroje druhého? Některé z důvodů byly již určitě popsány v první části tohoto článku (oddělování horní a spodní etáže ve vykazování, převody lesa nízkého či společná evidence lesa nízkého a převodů nízkého lesa na les vysoký). Zdá se však, že tyto pravděpodobně zcela nemohou vysvětlit údaje vykazované v NIL ČR (2001-2004).

Domníváme se, že jako jedno z nabízených vysvětlení tohoto rozporu je možné pravděpodobně spatřovat již v samotném účelu sběru těchto dat. Data v tzv. Zelených zprávách jsou v podstatě sumarizované výsledky dat z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (označovány jako Souhrnný lesní hospodářský plán - SLHP). Data vznikají popisem konkrétních porostů v rámci konkrétních lesních majetků privátními taxačními subjekty a jsou každoročně přepočítávána Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL Brandýs n. L.). Oproti datům z NIL ČR tato data prezentují informaci nejen o výskytu konkrétního tvaru lesa, ale zároveň s sebou nesou i informaci o tom, zda či nikoliv budou takovéto porosty následně i v duchu tohoto tvaru obhospodařovány (hospodářské hledisko). Do evidence jsou tak zaneseny především ty, u kterých se počítá s následným především hospodářským využitím v duchu daných tvarů lesa. Naproti tomu výsledky prezentované NIL ČR pocházejí z klasického sběru dat, který je v podstatě pouze zaměřen na tzv. monitoring těchto tvarů lesa (evidenční hledisko). Data jsou takto sbírána s cílem podat informaci o výskytu daného tvaru lesa, bez reflexe na budoucí obhospodařování těchto porostů. Možná proto jsou výsledky pocházející z těchto dvou zdrojů tak odlišné?!

Nutno konstatovat, že odpovědět zcela jednoznačně na otázku, jakou plochu pokrývají nízké a střední lesy není vůbec jednoduché. Je evidentní, že plochy těchto tvarů lesa vykazované v SLHP je nutno považovat za plochy minimální. Z tohoto pohledu je více než povzbudivé, že data NIL ČR ukazují na reálný předpoklad (potenciál) pro případnou rehabilitaci a tudíž plošné rozšíření těchto tvarů lesa na území našeho státu. 

Kde však u nás tyto tvary lesa vlastně máme hledat? Kde se vyskytují?

Na to se pokusíme odpovědět v některém dalším volném pokračování. Zároveň tímto žádáme všechny zájemce o tuto problematiku, kteří případně ve svém okolí nebo i jinde ví o jejich výskytu, aby nás o tomto informovali. Mockrát děkujeme!

Literatura:

    - odkaz na výsledky Národní inventarizace lesů ČR (NIL ČR, 2001 - 2004). 

 

 


Shlédnutí: 10299

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Monday, 29 December 2008 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0