Uspořádání vzorových objektů a výzkumných ploch Tisk E-mail
Ke konci roku 2008 byly vzorové objekty (a v jejich rámci výzkumné plochy) tvaru lesa nízkého a lesa středního založeny v rámci následujících lesních majetků:
  • Městské lesy Moravský Krumlov, s r.o.,
  • Lesy města Olomouce,
  • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.


Na území těchto subjektů byly vybrány ve spolupráci s jejich správci konkrétní lokality, kde byly potom založeny výzkumné plochy. Tyto lokality v rámci jmenovaných subjektů jsme pro účely projektu pojmenovali jako majetek, a to z důvodu přílišné velikosti skutečného majetku.

Týká se to především Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kde pro účely našeho projektu považujeme za majetek nižší organizační jednotku – polesí Bílovice.

Na území lesů města Olomouce jsme zvolili jako majetek lesní komplex Království nedaleko obce Grygov.

U Městských lesů Moravský Krumlov je jako majetek uvažována celá rozloha lesů, náležících tomuto městu.

Účelem zavedení majetku, který ne vždy odpovídá skutečné celé velikosti vlastněných či spravovaných lesů daného subjektu, je vytvoření modelově různě velkých vlastníků. Předpokládáme, že pro tyto modelové majetky budou pak vypracovány rámcové směrnice hospodaření pro obhospodařování tvarem lesa středního a lesa nízkého.

V rámci jednotlivých majetků jsou založeny vzorové objekty, které se skládají ze série výzkumných ploch. Vzorové objekty jsou členěny na objekty středního lesa a objekty nízkého lesa. Základní jednotkou vzorového objektu je výzkumná plocha, která je u objektů středního lesa velká 0,25 ha, resp. 0,16 ha v mladších porostech. Ve středu každé výzkumné plochy objektu středního lesa je založena evidenční kruhová plocha o poloměru 15 m, která slouží ke sběru dendrometrických veličin. Uvnitř každé této evidenční plochy je v pravidelné síti od středu plochy umístěno šest menších kruhových plošek (každá o ploše 1 m2), na nichž je monitorována generativní obnova.

Ve vzorových objektech nízkého lesa jsou výzkumné plochy obdélníkovitého tvaru o průměrné velikosti 0,5 ha a evidenční jednotkou je zpravidla celá výzkumná plocha.

Schematické zobrazení uspořádání vzorových objektů na obecném příkladu je uvedeno v níže uvedeném obrázku.

objekty2
OBR.: Schematické zobrazení uspořádání vzorových objektů a výzkumných ploch 
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0