O semináři "Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?"
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 01 June 2007
24. a 25. května tohoto roku se v Moravském Krumlově konal seminář, který pořádala ČLS, pobočka PRO SILVA BOHEMICA a Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o. pod názvem „Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?“. Část řešitelského kolektivu Projektu (Nízký a střední les jako alternativa hospodaření) se tohoto semináře zúčastnila, a proto vám přinášíme popis průběhu tohoto semináře.

Lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Moravský Krumlov vznikl k 1.1. 2000, kdy byl zpracován LHP pro lesy ve vlastnictví města Moravský Krumlov. Výměra LHC činí 498 ha. Převažujícím tvarem lesa je les nízký (292,5 ha). V LHP je vylišen i les střední (104,29 ha), i když se jedná o pozůstatky z dob minulých, které však s největší pravděpodobností nebyly takto cíleně obhospodařovány.

Majetek se nachází v přírodní lesní oblasti Předhoří Českomoravské vrchoviny (LO 33). Leží převážně ve druhém lesním vegetačním stupni. Ze souborů lesních typů se hojně vyskytují soubory v živné řadě (H – hlinitá), dále v řadě exponované (C – vysýchavá) a kyselé (K – kyselá), značné je zastoupení řady živné (S – svěží). V historickém Městském lese je dominantní v severní části soubor lesních typů (SLT) 2H – hlinitá buková doubrava a v části jižní pak 2S – svěží buková doubrava.

Na daném majetku se v podstatě jedná o počáteční fázi zahájení převodů dubových pařezin (nepravých kmenovin), které se v současné době nacházejí v rozpětí věků 70 – 90 let. Některé z těchto porostů byly pravděpodobně pěstovány jako les střední, ale s neexistující kvalitní hlavní etáží, ve které by se nacházel dostatek stromů semenného původu jako budoucích výstavků.

V prvním dni zazněly následující příspěvky:

- Přirozenost středního (sdruženého) lesa a principy Prosila v evropském kontextu (T. Vrška)
- Návrat k hospodaření ve středním lese v lesích města Moravský Krumlov (D. Utinek)
- Lesní hospodářský plán pro lesy města Moravský Krumlov a limity legislativy (V. Urbánek)
- Historický vývoj HÚL pro střední lesy (R. Boháček)
- HÚL pro střední lesy ve Francii (T. Vrška)
- Biologická hodnota a funkce středního lesa (R. Hédl)
- Komentovaná lesnická bibliografie středních lesů (J. Souček)
- Představení projektu NAZV: Nízký a střední les jako alternativa hospodaření (M. Kneifl, M. Servus)

Druhý den proběhla exkurze po předem naplánované trase s pěti zastávkami.

Zastávka č.1
IMG_3080 V uplynulých letech zde probíhal nejintenzivnější převod. Od roku 2000 zde byly provedeny dva silné celoplošné clonné zásahy. V části porostu jsou založené pokusné plochy. Zde probíhají ve 2-letých intervalech měření přírůstů a sledování vývoje přirozeného zmlazení. Okolí pokusných ploch (cca 2 ha) skýtá obraz, jak by porost vypadal, pokud by byl vychováván jen slabými zásahy na pomezí úmyslné a nahodilé těžby. IMG_3078

 

Takto vypadaly porosty před zahájením převodu (obrázek vpravo).

 

Zastávka č.2
IMG_3082 Ukázka prostní skupiny, která je mladší než ostatní představované porosty, kde je převod prováděn. V uplynulém decenniu zde byl proveden silný zásah (v roce 1995). V letech 2001 a 2004 pak dva silnější clonné zásahy, v letech 2005 a 2006 naopak dva slabší zásahy.
 

 

 

Zastávka č.3
IMG_3088 Demonstrace téměř finálního stavu po provedení clonných sečí. Porost byl v minulém decenniu připravován dvěma předmýtními zásahy. V tomto decenniu byl proveden jeden zásah. IMG_3089

V minulém roce zde byl ještě proveden dokončovací zásah s ohledem na bujné zmlazení habru a následný výřez – seč plecí – tak, aby bylo uvolněno zmlazení dubu silně potlačené habrem.

 

Zastávka č.4

IMG_6889 V roce 2004 zde byl proveden dokončovací zásah. Po něm byla provedena seč plecí s cílem uvolnit semenáče dubu stíněné zmlazením habru. Protože se jedná o vlhčí a živnější stanoviště než na předchozích zastávkách, je i produkční schopnost výstavků  vyšší a stejně tak naděje ne tvorbu odpovídajících korun, které jsou základem a podmínkou ponechání výstavků dubu.

 

Zastávka č.5
IMG_3098 Pozůstatek středního lesa a prvotní inspirace k započatým pracím. Výstavky jsou přibližně o 40 let starší než hlavní etáž. S hlavní etáží nebylo v minulosti pracováno a je proto obtížné v ní vyhledat odpovídající počet kvalitních výstavků. Po prosvětlení se objevuje bohaté zmlazení.

 

 

Z diskuzí na jednotlivých zastávkách vyplynuly mimo jiné následující kritické momenty realizovaného převodu:
- uchování a vývoj nárostů především dubu zimního
- vývoj nedostatečně vyvinutých korun stromů
- omezení tvorby pňových výstřelků při uvolňování výstavků
- kvalita dřeva výstavků (hniloby)
- problematické zařízení, tvorba LHP (potřeba stanovit obmýtí pod 80 let věku porostů, vazba na legislativu)

Převod předpokládá intenzivní a někdy silné těžební zásahy, které musí směřovat k vyhledávání a upřednostňování kvalitních jedinců. Nemělo by nikdy dojít k úmyslnému vytěžení celé hlavní etáže (s výjimkou zdravotních důvodů). Postupovat jednotlivým výběrem. Podstatou je udržení co nejvyššího počtu kvalitních stromů ze současné hlavní etáže, kteří si dokáží vytvořit odpovídající korunu, a velmi pozvolné uvolňování náletu dubu. 

Připraveno především z materiálu Průvodce exkurzní trasou, 25.5. 2007, který sepsal Ing. D. Utinek, Ph.D.

 


Shlédnutí: 119208

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Friday, 01 June 2007 )