Výskyt nízkého a středního lesa na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Monday, 11 May 2009
Přinášíme druhý článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně. Příspěvek mapuje historické a současné rozšíření nízkého (středního) lesa na území dnešního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), stanovuje potenciální rozšíření těchto tvarů v rámci soustavy NATURA 2000 a uvádí výsledky detailní analýzy původu porostů.

Výskyt nízkého a středního lesa na území ŠLP Masarykův les Křtiny


Jan Kadavý, Michal Kneifl
Ústav hospodářské úpravy lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Abstrakt


Příspěvek mapuje historické a současné rozšíření nízkého (středního) lesa na území dnešního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP) od roku 1841 do současnosti. Stanovuje potenciální rozšíření těchto tvarů v rámci soustavy NATURA 2000 na tomto majetku. Pro modelové území, tj. bývalé polesí Hády (stav dle LHP 1950) dále uvádí výsledky detailní analýzy původu porostů.

Úvod


Cílem příspěvku je doložit a na mapových podkladech zobrazit historické a současné rozšíření nízkého (středního) lesa na území dnešního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (dále jen ŠLP) od roku 1841 do současnosti. Důvodem tohoto počinu je  v prvé řadě snaha o objektivizaci umístění výzkumných ploch v rámci projektu TARMAG (Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě NATURA 2000 – projekt MŽP na léta 2007-2011) a NaSL (Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa – projekt MZe na léta 2007-2011). Dle cílů obou projektů by totiž měly být zřizované výzkumné a experimentální plochy  situovány do lokalit historického rozšíření tvarů nízkého a středního lesa. Druhým důvodem je snaha o srovnání historického a současného potenciálního výskytu těchto hospodářských tvarů v oblasti ŠLP. Součástí příspěvku je tedy rovněž stanovení potenciálního současného rozšíření těchto tvarů lesa na analyzovaném majetku, jakož i vazba na území NATURA 2000.

Na modelovém území bývalého polesí Hády (stav dle LHP 1950) byla dále provedena detailní analýza původu porostů. Máme-li záměr na vybraném území obnovit hospodaření v duchu nízkého a středního lesa, mělo by se tak dít na základě historických poznatků a v lokalitách, kde se tento typ hospodaření osvědčil a historicky praktikoval. Uvedená analýza je praktickou ukázkou možností retrospektivní analýzy dat historických lesních hospodářských plánů, která na výše uvedené otázky může přinést odpověď.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny vznikl v roce 1923 jako výukový a studijní objekt tehdejší lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Byl původně součástí několika větších lesních majetků vlastněných šlechtickými rody. Jednalo se o majetky rodů Liechtenstein, Salm – Reifferscheidt, Schoenburg – Hartenstein a Belcredi. Majetek rodu Belcredi byl po roce 1989 restituován, zbytek zůstal víceméně v původní výměře a tvaru.

Hospodaření všech těchto bývalých lesních velkostatků bylo poznamenáno tehdejší velkou potřebou palivového dříví, ať už pro otop, nebo pro průmyslovou výrobu.

Výskyt nízkého a středního lesa na území ŠLP ML Křtiny


K doložení výskytu hospodářských tvarů lesa nízkého a středního na území ŠLP ML Křtiny jsme za podkladové materiály zvolili údaje z prvních zachovaných lesních hospodářských plánů (jak souhrnně uvádí JANČÍK 1960 a NOVOTNÝ 1972), které se vztahují k současné rozloze analyzovaného majetku – viz. tabulka č.1.

 Ukazatel  jedn.  Velkostatek  drobné lesy
 plocha  (ha)
 Adamov  Křtiny  Rájec n. Svit.
 Královo Pole
 Líšeň
 1. zachovaný LHP
 (rok)  18411  1842    18303  19064    18885  ?  -
 další důležité LHP ...  (rok)      18982      1912    ?  -
 Les nízký:                    
 obmýtí
 (věk)  40 60  40  40  40  40 (20)   ?  
 porostní plocha
 (ha)  1 064
269  582  31 (6)   ? 1 952 
 Les nízký v převodu:                    
 porostní plocha
 (ha)  - 56  56 
 Les pastevní:
                   
 porostní plocha
 (ha) 144  10%  144 
 Porostní plocha celkem
(ha)
 6 464
1 093  956  1 062  1 485  337  9 079 

Pozn. - vlastník:

1 Liechtenstein
2 Liechtenstein
3 Salm - Reifferscheidt
4 Schönburg - Hartenstein
5 Belcredi

Tab. č. 1: Historický výskyt nízkých a středních lesů na území ŠLP ML Křtiny

Je možné konstatovat, že podle historických údajů činil podíl nízkých  a středních lesů z celkové tehdejší výměry majetku cca 22%. Největší měrou byly tyto hospodářské tvary zastoupeny na bývalém velkostatku Adamov (Liechtenstein), kde k roku 1841 bylo evidováno více než 1.000 ha nízkého (středního) lesa – viz. obrázek č.1. Asi nepřekvapí, že v této době je na tomto majetku vykázána i plocha lesa pastevního (144 ha). Až na výjimku (majetek Křtiny a Líšeň) byla pro nízký les používána 40-letá obmýtní doba.

obr1_s

 

Obr. č. 1: Historické rozšíření nízkých a středních lesů na bývalém velkostatku Adamov (stav k roku 1840)

Stanovení potenciálního rozšíření tvarů nízkého a středního lesa na ŠLP v rámci soustavy NATURA 2000


Jako podklad pro stanovení potenciálu rozšíření nízkých a středních lesů byla vzata Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů (1997) a Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000 (2006). Návrh hranic soustavy NATURA 2000 byl převzat ze serveru  http://geoportal.cenia.cz, celková plocha v rámci ŠLP představuje 4 400 ha. Potenciál byl stanoven tak, že byly v rámci analyzovaného majetku databázově vyhledány všechny soubory lesních typů, resp. konkrétní lesní typy, u kterých výše zmiňované materiály připouštěly hospodaření v duchu zásad těchto tvarů lesa. Výsledky této analýzy jsou obsahem obrázku č. 2 a č. 3.
Pokud za základ pro stanovení potenciálního rozšíření tvarů nízkého a středního lesa na ŠLP vezmeme výše zmiňovaná Hospodářská doporučení…, pak můžeme konstatovat, že potenciální výskyt je možné takto doložit na cca 948 ha, což představuje cca 22% z celkové výměry soustavy NATURA 2000. V případě, že k danému úkolu použijeme údajů z materiálu Pravidla hospodaření…, pak potenciální výskyt nízkých a středních lesů dosáhne předpokládané hodnoty 1 296 ha, což z celkové výměry soustavy NATURA 2000 představuje cca 30%. Potenciální rozšíření těchto tvarů lesa zobrazuje obrázek č. 2 a č. 3. 

obr2_s
Obr. č. 2: Potenciální rozšíření nízkého a středního lesa na podkladě Hospodářských doporučení… (1997)  

 

obr3_s

 

Obr. č. 3: Potenciální rozšíření nízkého a středního lesa na podkladě Pravidel hospodaření… (2006)

Retrospektivní analýza dat historických lesních hospodářských plánů - analýza původu porostů


Pro modelové území bývalého polesí Hády (stav dle LHP 1950) byla dále provedena detailní analýza původu porostů. Domníváme se totiž, že máme-li do budoucna záměr na vybraném území obnovit hospodaření v duchu zásad nízkého a středního lesa, mělo by se tak dít na podkladě historických poznatků a v lokalitách, kde se tento typ hospodaření osvědčil a historicky praktikoval. Výsledky uvedené analýzy pak můžeme brát jako praktickou ukázku možnosti retrospektivní analýzy dat historických lesních hospodářských plánů, která na výše uvedené otázky může přinést odpověď.

K analýze bylo přistoupeno tak, že zájmové území bylo na podkladě historické porostní mapy z roku 1950 zdigitalizováno. K následně vzniklým plochám jednotlivých porostních skupin a jejich horních etáží byly do databáze přiřazeny číselné kódy jejich zařazení podle jejich původu. Údaje o původu byly převzaty ze slovního komentáře popisu porostů hospodářské knihy LHP z roku 1950 pro polesí Hády (SLH lesnické fakulty v Brně). Výsledek názorně prezentuje obrázek č. 4 v kombinaci na tvar a kategorii lesa.

obr4_s
Obr. č. 4: Původ, tvar a kategorie listnatých porostů na polesí Hády (stav k roku 1950)

 

Současné rozšíření nízkého a středního lesa na ŠLP


Současné rozšíření nízkého a středního lesa na ŠLP ML Křtiny je obsahem následující tabulky č. 2. Z údajů vyplývá, že současné zastoupení těchto tvarů lesa je na námi analyzovaném majetku minimální. Nízký les se vyskytuje na necelých 3 ha a les střední na cca 22 ha z celkové výměry ŠLP.

  Hospodářský
tvar
 Výměra por. půdy [ha]  Podíl
[%]
 nízký  2,55  0,03
 střední  21,63  0,22
 vysoký  9 842,07
 99,75
 Celkem  9 866,25
 100,00


Tab. č. 2: Rozšíření nízkého a středního lesa (LHP 2003 – 2012)

Závěr


Problematiku rozšíření nízkých a středních lesů na ŠLP Masarykův les Křtiny můžeme shrnout do několika následujících bodů:
• nízké a střední lesy se v historii na ŠLP vyskytovaly poměrně hojně a to i mimo v současnosti vylišené území soustavy NATURA 2000
• současné minimální zastoupení těchto tvarů lesa je výsledkem realizovaných převodů lesů nízkých a středních na lesy vysoké (cca od počátku 19. století) v důsledku ekonomické nevýhodnosti obou tvarů v dané době
• z hlediska přírodních podmínek existuje na ŠLP relativně vysoký potenciál pěstování nízkého a středního lesa
• před úvahami o eventuálním zpětném převodu dílčích částí na tomto majetku bude nutné podrobně analyzovat veškeré možné budoucí dopady na hospodaření ŠLP

Citovaná literatura

  • Anonymus (1950): Lesní hospodářský plán pro SLH lesnické fakulty v Brně. 324 s.
  • Anonymus (1997): Hospodářská doporučení podle hospodářských souborů a podsouborů. Příloha Lesnické práce 2/1997. 47s.
  • Anonymus (2006): Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000. Online:http://www.env.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/61a45028dcfdf7e7c125712500402e1e?OpenDocument
  • Jančík, A. (1960): Dynamika zastoupení dřevin Ždánského lesa. Lesnictví, 6: 471-492, Praha.
  • Novotný, G. (1972): Historický průzkum LHP ŠLP Křtiny.Shlédnutí: 11713

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Monday, 11 May 2009 )